Adresa: str. Principală nr. 50, 447030 Batarci, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-837024 Fax: 0261-837033 Email: primaria_batarci@yahoo.com

Fondurile de investiții

06 June 2018
Dimensiunea economico - financiară a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi rolul lor în menţinerea şi evitarea excluziunii sociale reclamă şi îndreptaţeşte accesul acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare nerambursabile al căror obiectiv este, tocmai, armonizarea economico-socială cu standardele Uniunii Europene şi reducerea disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei.
Creşterea capacităţii de absorbţie şi de atragere a fondurilor de investiţii este legată de capacitatea României şi a autorităţilor administraţiei publice locale - comunale sau judeţene - de a pregăti proiecte de investiţii publice, ca număr şi calitate, acceptabile pentru entităţile finanţatoare şi de a implementa programe de investiţii în conformitate cu planurile de acţiune adoptate.
Responsabilităţile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea şi implementarea lucrărilor din infrastructura tehnico - edilitară a localităţilor aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice revin, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile de la nivel judeţean vor exercita doar un rol de îndrumare, monitorizare şi control, nu un rol de conducere în pregătirea si implementarea proiectelor de investitii.
 
1 Surse de finanţare
Pe baza programului de investiţii Consiliul Local Bătarci trebuie sa identifice sursele pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice. Sursele pe care autorităţile administraţiei publice locale trebuie să le ia în considerare pregatirea planului de finanţare sunt prezentate, fără a se limita la acestea, în următoarele capitole.
 
Fonduri de la Uniunea Europeana
Asistenţa financiară primită de la Uniunea Europeană operează pe baza următoarelor principii-cheie:
a) programarea - principiu care implică diagnosticarea situaţiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective concrete şi fezabile;
b) subsidiaritatea - principiu de bază a funcţionării U.E. care se traduce prin faptul că o autoritate superioară nu trebuie şi nu poate prelua activităţile unei autorităţi inferioare, atât timp cât aceasta poate să atingă scopul în mod eficient (de aceea, fondurile structurale nu sunt direct alocate de Comisia Europeană, principalele priorităţi ale unui program de dezvoltare fiind definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu Comisia Europeană, iar selecţia şi managementul proiectelor rămân în responsabilitatea exclusivă a autorităţior naţionale/regionale);
c) concentrarea resurselor - principiu care asigură direcţionarea celei mai mari părţi a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare către regiunile cu cele mai critice situaţii economice şi către grupurile sociale cele mai dezavantajate;
d) adiţionalitatea - principiu care implică faptul că asistenţa furnizată de U.E. este complementară celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar trebuie să fie suplimentar şi nu un substitut pentru activităţile şi cheltuielile raţionale);
e) parteneriatul - principiu-cheie care implică cooperarea strânsă între Comisia Europeană şi autorităţile corespunzătoare, naţionale/regionale/locale, inclusiv parteneri economici şi sociali.
Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a comunei Bătarci Judeţul Satu Mare.
Sectoarele serviciilor comunitare de utilităţi publice care pot primi alocări din fondurile UE sunt:
a) alimentarea cu apă potabilă;
b) canalizarea şi epurarea apelor reziduale;
c) managementul deşeurilor solide;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) transportul public local;
f) iluminatul public.
 
Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP
 
Resursele de la instituţiile financiare locale şi/sau obţinute prin PPP
constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele opţiuni:
a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii administraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;

c) împrumuturi contractate de către autorităţile administraţiei publice locale.
Relaţia cu instituţiile financiare locale va fi administrată direct de către Consiliul Local Bătarci fără implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale.
Resursele obţinute în cadrul PPP vor fi accesate şi utilizate conform clauzelor contractuale.
Resursele de la instituţiile financiare

Bugetul de stat
Destinaţia fondurilor de la bugetul de stat consta, fără a se limita la acestea, în următoarele:
a) co-finanţarea proiectelor de investiţii finance de UE;
b) finanţarea proiectelor de sine-stătătoare în cazurile în care alte surse nu sunt accesibile datorită diferitelor constrângeri (constrângerile suportabilităţii, constrângerile limitării serviciului datoriei, etc);
Criteriul pentru acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat pentru investiţile publice de interes local vizând modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice se va baza pe:
a) suportabilitatea locală scăzută (ca şi contribuţii locale de finanţare);
b) prioritatea acordată proiectelor ce servesc mai multor autorităţi ale
administraţiei publice locale;

Bugetul local
Consiliul Local BĂTARCI poate contribui la finanţarea proiectelor de investiţii luând în considerare următoarele opţiuni:
a) alocarea fondurilor de la bugetul local;
b) contractarea împrumuturilor;
c) garantarea Tmprumuturiior;
d) realizarea de PPP.
Pe baza strategiei adoptate la nivel local, Consiliul Local BĂTARCI va decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea datoriei luând în considerare particularităţile condiţiilor locale.
Consiliul Local BĂTARCI va stabili ponderea fiecărei surse de finanţare pentru respectivul an şi pentru următorii 3 ani, pe baza unei planificări multianuale a investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. Autorităţile administraţiei publice locale vor respecta regulile de alocare ale donorilor şi vor fructifica toate oportunităţile oferite de diverse programe de finanţare.
Participarea sectorului privat
Consiliul Local BĂTARCI poate decide, în conformitate cu legislaţia existentă privind parteneriatul public privat, implicarea sectorul privat pentru a eficientiza operarea serviciilor, pentru un raport calitate/preţ mai bun, pentru a extinde aria de operare, pentru a asigura creşterea calităţii şi continuităţii serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru a transfera o parte din riscurile şi garanţiile de operare şi finanţare sectorului privat şi pentru acoperirea nevoilor de co-finanţare în cadrul programelor europene (grant-uri).
Participarea sectorului privat nu trebuie considerată un obiectiv ci ca o modalitate de a atinge obiectivele propuse. Principalele obiective pe care aulorităţile administraţiei publice locale trebuie să le ia în considerare atunci când decid implicarea sectorului privat sunt:
a) aportul de expertiza tehnică, managerială si tehnologică în sector;
b) îmbunătăţirea eficienţei economice (investiţii operaţional şi de capital);
c) injectarea investiţiilor de capital la scară mare sau câştigarea accesului la pieţele private de capital;
d) reducerea subvenţiilor publice (ceea ce permite redirecţionarea fondurilor eliberate);
e) izolarea sectorului de intervenţia externă pe termen scurt;
f) mărirea receptivităţii sectorului la nevoile şi preferinţele consumatorilor;
g) atragerea de fluxuri financiare extra bugetare;
h) disponibilizarea unor fonduri publice şi utilizarea lor în alte domenii de interes local.
Considerând cerinţele de investire pentru următorii ani, Consiliul Local BĂTARCl va lua în considerare:
a) necesarul mare de finanţare în sectoarele de mediu pentru a îmbunătăţi şi extinde serviciile de utilităţi publice în conformitate cu cerinţele U.E. şi prevederile efective ale serviciului;
b) lipsa de finanţare din fondurile publice disponibile şi incapacitatea de a acoperi costurile din resurse de la instituţii financiare internaţionale.
Aceasta implică nu doar identificarea surselor suplimentare de finanţare ci şi intenţia utilizării mai eficiente a fondurilor publice şi creşterea impactului lor. Consiliul Local BĂTARCl va decide dacă atingerea obiectivelor stabilite în strategia locală pot fi implementate mult mai eficient prin luarea în considerare a unei opţiuni de participare a sectorului privat.
Înainte de orice implicare a sectorului privat, Consiliul Local BĂTARCl pregăti un studiu privind oportunitatea participării sectorului privat, luând în considerare principiile prezentate mai sus.
Alte surse de finanţare
Consiliul Local BĂTARCI poate folosi alte surse de finanţare a necesarului de investiţii, dacă studiile realizate arata că folosirea acestor fonduri este fezabilă.
Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, Consiliul Local BĂTARCI trebui să asigure că au potenţial pentru rambursarea fondurilor. În acest sens este necesară elaborarea în prealabil a unui studiu detaliat privind sursele de rambursare a fondurilor (împrumuturilor) şi a posibilităţilor de rambursare.
Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP
Această sursă de finanţare va fi folosită pentru a:
a) co-finanţa proiecte cu componenţa de grant de la UE;
b) finanţa proiectele de sine-stătătoare;
Consiliul Local BĂTARCI poate accesa resursele atât de la instituţiile financiare intemationale, cât şi de la cele locale.
Resursele de la instituţiile financiare locale  şi/sau obţinute prin PPP
constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile adrninistraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele opţiuni:
a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii adrninistraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a Consiliului Local BĂTARCI, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;
c) împrumuturi contractate de către Consiliul Local BĂTARCI.