Adresa: str. Principală nr. 50, 447030 Batarci, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-837024 Fax: 0261-837033 Email: primaria_batarci@yahoo.com

Infrastructura

06 June 2018
Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale
Obiective specifice
Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale este reglementat prin Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale şi asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor reziduale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii deservite.
Înfiinţarea, organizarea şi funcţonarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, de către autoritaţile administraţiei publice locale, în general şi de către Consiliul Local BĂTARCI, în special, trebuie să asigure atingerea obiectivelor specifice legate de asigurarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei.
În acest scop, la realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale oraşeneşti, autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa ţină seama de noile reglementări adoptate la nivel naţional în vederea respectării standardelor de calitate a apei potabile (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor reziduale, cu modificările şi completările ulterioare).
 
Responsabilităţile autorităţilor locale în procesul gestionării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
Atât autorităţile administraţiei publice care exercită competenţe legate de crearea cadrului necesar pentru funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, căt şi operatorii care exploatează sistemele aferente acestora trebuie să asigure atingerea standardelor de calitate ale apei potabile astfel încât sănătatea utilizatorilor deservişi să fie protejată de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman.
În acest context, autorităţile administraţiei publice locale şi în cazul de faţă, Consiliul Local BĂTARCI, trebuie să aibă în vedere faptul că asigurarea cerinţelor de calitate a apei destinate consumului uman presupune:
• implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile la nivel naţional;
• implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
• reabilitarea reţelelor de transport şi de distribuţie a apei potabile; înlocuirea instalaţiilor interioare la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.
Costurile înlocuirii instalaţiilor interioare trebuie acoperite de către proprietari, ceea ce implică un cost suplimentar. Pentru îndeplinirea în timp a acestor înlocuiri, trebuie introduse stimulente pentru proprietari.
O problemă importantă din zona serviciului de alimentare cu apă şi canalizare consta în construirea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi evacuare (reţele de canalizare, colectoare, staţii de epurare a apelor reziduale, staţii de pompare ş.a.) pentru a se atinge conformitatea tehnică cu acquis-ul comunitar privind epurarea apei reziduale. În acelaşi timp, constrângerile importante sunt direct legate de finanţarea insuficientă în raport cu necesarul mare de investiţii identificat.
Costuri foarte mari sunt generate de necesitatea de a:
- extinde sistemele de alimentare cu apă;
- extinde/înfiinţa sistemele de canalizare şi epurare a apelor reziduale.
Întrucât investiţiile ce trebuie realizate în acest domeniu se vor reflecta într-o creştere a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, este necesar sa se ia în calcul faptul că BĂTARCI potabila nu poate fi privita pur şi simplu ca o marfă, ci ca o componentă vitală a necesităţilor umane. În acest context, măririle de tarif pentru acest serviciu trebuie limitate la nivelul suportabilităţii populaţiei dar, în acelaşi timp, trebuie să stimuleze economia şi reducerea consumului.
 
Infrastuctura de apă potabilă şi apă uzată din comuna BĂTARCI
Definirea în cadrul strategiei locale a comunei BĂTARCI privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, a obiectivelor specifice domeniului infrastucturii de apă potabilă şi apă uzată, presupune o dubla raportare atăt la obiectivele stabilite la nivel naţional, cât şi la situaţia existentă.
În prezent în comuna Bătarci nu există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. 
 
Serviciul de salubrizare a localitatilor
Obiective specifice
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi stabileşte obiectivele specifice organizării şi funcţionării serviciului de salubrizare a localităţilor prin referire la Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin HG nr. 1470/2004, cu rnodificările şi completările ulterioare.
Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor, prevăd urmatoarele obiective strategice:
a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;
b) constientizarea factorilor implicati;
c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate;
d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare;
f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele europene şi naţionale;
g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deşeurilor conforme cu cerinţele europene şi naţionale.
În contextul implementării, la nivel naţional, unui sistem de management integrat al deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale contribuie la atingerea obiectivelor strategice propuse de documentele menţionate anterior, prin asigurarea respectării următoarelor principii la organizarea serviciilor de salubrizare, precum şi pe parcursul funcţionării acestora:
• protecţia sănătăţii populaţiei;
• responsabilitatea faţă de cetăţeni;
• conservarea şi protecţia mediului;
• asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
• dezvoltarea durabilă.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, acesta se desfăşoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi presupune în principal activităţi legate de gestionarea deşeurilor.
În ceea ce priveşte salubrizarea localităţii, elaborarea Strategiei locale a comunei BĂTARCI privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice se axează pe atingerea urmatoarelor obiective:
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din comună;
• susţinerea dezvoltării economico - sociale a comunei;
 
Serviciul de transport public local
Objective specifice
Prin Legea - cadru a descentralizarii, autoritatile administratiei publice locale au dobandit competence exclusive in ceea ce priveste furnizarea catre populatie a serviciilor de transport public local. Avand in vedere dispozitiile legii mentionate, precum si strategia elaborata la nivel national in vederea accelerarii dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, autoritatile administratiei publice centrale au contribuit la crearea unui cadru specific de organizare si functionare a serviciului de transport public local prin adoptarea Legii nr. 92/2007.
In acest context Strategia nationals privind accelerarea dezvOLTarii serviciilor comunitare de utilitafi publice stabile?te ca objective de referinta la nivel central: diseminarea exemplelor pozitive a companiilor ce opereaza in alte orase, a profesionistilor ce lucreaza in municipalitati, a noilor autoritati de transport stabilite in oras si a operatorilor de transport public; constatarea necesitatilor de instruire si stabilirea si desfasurarea cursurilor corespunzatoare.
 
Responsabilitatile autoritatilor locale in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de transport public
Consiliul Local Batarci, in calitate de autoritate a administratiei publice locale careia ii revin competente in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de transport public in comun, urmareste ca prin implementarea prezentei strategii locale sa asigure atingerea urmatoarelor obiective in domeniul transportului:
• crearea unui compartiment de specialitate pentru transportul public local, cu sau fara personalitate juridica;
• asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de transport public local din comuna Batarci;
• asigurarea transparentei in ceea ce priveste derularea procedurilor de achizitie publica;
• informarea populatiei din comuna cu privire la dezvoltarea durabila a serviciului de transport public local;
• acordarea unor facilitati de transport anumitor categorii de persoane;
• corelarea mijioacelor de transport de persoane cu fluxurile de calatori existente.
Atingerea obiectivelor mentionate contribuie la indeplinirea cerintelor utilizatorilor acestui serviciu si asigura caracterul suportabil al acestuia pentru platitorii de taxe.
 
Situatia existenta privind transportul public in comuna Batarci:
Datorita lipsei de fonduri, localitatea Batarci intampina dificultati in intretinerea atat a drumurilor publice, cat si a sistemului de transport public.
 
In perioada 2007 - 2013 cele mai importante aspecte ce trebuie Iuate in considerare sunt urmatoarele:
a) transportul public trebuie sa fie perceput de catre publicul larg ca fund un mijloc de transport: suportabil, confortabil si avantajos; pentru ca aceasta cerinta sa fie atinsa, sunt necesare investitii periodice in mijloacele de transport si infrastructure aferenta. In acelasi timp, sunt necesare scheme de imbunatatire a managementului traficului care sa acorde prioritate transportului public.
b) exista o nevoie urgenta de reevaluare a retelei stradale ce este folosita de transportul public si a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va necesita o analiza pentru a determina daca reteaua actuala poate fi optimizata si daca indeplineste necesitatile pasagerilor existenti si potentiali
c) considerand succesul relativ al microbuzului ca o forma de transport atractiva, vor fi luati in calcul operatorii privati de microbuze care vor continua sa opereze. Pentru a evita dublarea rutelor, se va asigura ca exista concurenta pentru rute si nu competitie pe cfilatori transporta|i pe aceeasi ruta.
Este necesar un pachet important de masuri de investitii pentru a facilita revenirea sectorului la un nivel sustinut. Programele de investitii realiste si suportabile trebuie pregatite pentru a acoperi necesitatile transportului public din localitatea noastra.
Aceste programe trebuie sa aiba in vedere corelarea retelelor de transport public local cu celelalte servicii de transport public judetean, regional si national, prin coordonarea graficelor de circulatie / operare ale operatorilor acestora.
Participarea sectorului privat trebuie luata in considerare, in special acolo unde fondurile locale sunt reduse. In acest scop, va fi evaluata posibilitatea de a introduce scheme de tip PPP pentru gestiunea serviciului si finantarea infrastructurii aferente acestuia.
 
Reteaua de drumuri: Batarci
-drum asfaltat: 5 km
-drum pietruit: 24 km
Comldusa
Sirlau Tamaseni
-drum asfaltat: 3 km -drum pietruit: 7 km
-drum asfaltat - pietruit: 6 km
-drum asfaltat: 3 km -drum pietruit: 2 km In comuna Batarci existd firme particulare care au ca domeniu de activitate transportul de persoane. Nu exista amenajata nicio statie de calatori.
Modernizarea drumurilor comunale, constructia unui pod, realizarea aleilor pietonale si modernizarea sistemului rutier fac parte din proiectele prioritare ale comunei BATARCI in perioada 2007 - 2013 si sunt incluse in Starategia de Dezvolatre Locala pentru perioada 2007 - 2013.
Referitor la transportul in comun Consiliul Local Batarci isi propune sa amenajeze 8 statiile de calatori (4 Batarci, 2 Comlausa, 2 Tamaseni).
 
Serviciul de iluminat public
Obiective specifice
Serviciul de iluminat public intra in sfera serviciilor comunitare de utilitati publice pentru care autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa elaboreze strategii locale conforme necesitatilor identificate la nivelul comunitatilor reprezentate. Cadrul juridic privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public in comune, este stabilit prin Legea nr. 230/2006 care reglementeaza obtinerea unui serviciu de iluminat public unitar, modern si eficient in conformitate cu directivele Uniunii Europene.
 
Responsabilitatile autoritatilor locale in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de iluminat public
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 230/2006, la elaborarea strategiilor locale privind serviciile comunitare de utilitate publica, in special serviciul de iluminat public, autoritatile administratiei publice locale in general si Consiliul Local Batarci, in special, trebuie sa urmareasca cu prioritate urmatoarele obiective:
- asigurarea accesului nediscriminatoriu si al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public;
- orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari prin promovarea metodelor moderne de management si mecanismelor specifice economiei de piata cu atragerea capitalului privat in investitii reprezentand modernizari si extinderi ale sistemului de iluminat public;
- promovarea formelor de gestiune delegate;
- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale s,i formarii profesionale continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor;
- asigurarea la nivelul localitatilor a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute in normele in vigoare, compatibil cu directivele UE;
- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental §i ornamental - festiv, adecvat punerii in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime prin reducerea consumurilor specifice ca urmare a utilizarii unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care sa asigure un iluminat public de calitate si performant.
 
Sistemul de iluminat public existent in cum una Batarci
In vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al populatiei din comuna Batarci la un serviciu de iluminat public care sa respecte standardele de calitate stabilite la nivel national, in perioada 2007 - 2013, Consiliul Local Batarci si-a propus ca obiectiv lucrari de modernizare a retelei de iluminat public in comuna, prin inlocuirea lampilor cu vapori de mercur cu lampi cu vapori de sodiu.
In prezent serviciul de iluminat public este asigurat in toata comuna. Pe DJ 109 M pe o distanfa de 8 km iluminatul public este realizat cu corpuri cu vapori de sodiu conform normelor UE, de 70 W, iar in rest cu lampi cu vapori de mercur de 160 W.
In acest sens in cadrul Consiliului Local Batarci:
- se vor adopta hotarari referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere si modemizare a sistemelor de iluminat existente si a programelor de infiintare a noii retele de iluminat public. Totodata se vor coordona proiectarea si executia lucrarilor tehnico - economice studiile de fezabilitate in care se vor identifica sursele de finantare a investitiilor precum si solutia optima din punct de vedere tehnico - economic;
- se vor aproba indicatorii de performanta in baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini - cadru, care au caracter minimal si trebuie sa cuprinda:
- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
- indicatorii de performanta;
- conditii tehnice;
- infrastructura aferenta;
- raporturile operator - utilizator.