Adresa: str. Principală nr. 50, 447030 Batarci, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-837024 Fax: 0261-837033 Email: primaria_batarci@yahoo.com

Proiecte de dezvoltare

06 June 2018

În perioada 2007 - 2013 Consiliul Local BĂTARCI şi-a propus realizarea următoarelor proiecte:
► înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă, forarea a 4 puţuri la 80 m în Sirlău, staţie de filtrare (proiect pentru care a fost întocmit atât studiu de fezabilitate, cât şi proiect (clinic)
► înfiinţarea reţelei de canalizare, staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. Pentru acest proiect s-a format Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Secafuri, împreună cu comunele Tarna Mare. A fost întocmit studiu de fezabilitate pentru realizarea reţelei de canalizare în toate satele celor doua comune. Staţia de epurare va fi construită la Sirlău.

 
REABILITAREA / MODERNIZAREA GRADINIȚEI DIN SATUL COMLĂUȘA ȘI AMENAJARE TEREN DE JOACĂ
  IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
 MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL:

 Consiliul Local al comunei Bătarci
ȚARA:
REGIUNEA
PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 6 Nord - Vest
Satu Mare
BĂTARCI
CATEGORIA PROIECTULUI:investiții: NU
reparații: DA
TIPUL PROIECTULUI:proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuție: NU
VALOAREA PROIECTULUI: Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic
 CHELTUIEL1 EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: -buget local
 -buget de stat
 -fonduri europene / structurale
 -credite bancare
 -parteneriate
  DESCRIEREA PROIECTULUI
 OBIECTIVE:Obiectivul acestui proiect îl constitute reabilitarea și modernizarea grădiniței din satul Comlăușa și amenajarea unui teren de joacă.
REZULTATELE OBȚINUTE:
- Îmbunătățirea calității procesului de învățământ;
- Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor
- Asigurarea numărului de locuri necesar;
- Asigurarea unei educații individualizate care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil;
- Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă.
- Crearea unui mediu de joacă adecvat varstei preșcolarilor care, de asemeni, să le asigure siguranța și confortul necesar.
POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ:-locuitorii comunei
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
=>Realizarea studiului de fezabilitate
=>Elaborarea proiectului tehnic
=>Aprobarea începerii proiectului
=>Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
=>Contractarea proiectului
=>Organizarea licitațiilor
=>Monitorizare. evaluare, control
=>Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de finanțare
STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:
Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuție: NU
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUIProiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a raspuns că este importantă reabilitarea și modernizarea grădiniței din satul Comlăușa și amenajarea unui teren de joacă.
 
MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE
VALOAREA PROIECTULUI: 1800000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 50000 lei
SURSE POSIBILE DE FINANTARE:
OBIECTIVE:
- Fluidizarea traficului rutier
- Creearea unor condiţii optime pentru traficul rutier şi pietonal
- Dezvoltarea din punct de vedere economic şi social a zonei cu care face legătura 
- Urbanizarea zonelor ce sunt traversate de acest tronson de drum
- Atragerea investiţiilor către zona de legatură
- Accesul mai facil la utilităţi, educaţie, cultură, sănătate
- Creşterea interesului turiştilor şi investitorilor pentru zonele limitrofe
- Facilitarea legăturilor şi cu alte zone de interes
REZULTATELE OBTINUTE:
POTENŢIALII BENEFICTARI AI PROIECTULUI / GRUPUL ŢINTA:
Cetăţenii au mai greu acces la infrastructura comunei, la educaţie, la cultură, la sănătate. O modernizare a acestui tronson de drum ar creea condiţii optime pentru accesul cetăţenilor din zonele limitrofe la facilităţile mai sus amintite. Deasemenea, modernizarea acestui tronson de drum ar duce la creearea climatului favorabil investitorilor şi, implicit, investiţiilor, atrăgând dupa sine dezvoltarea economico - sociala a zonei şi crearea de locuri de muncă. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este foarte importantă modernizarea drumurilor comunale.
 
REALIZAREA ALEILOR PIETONALE
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor economici la infrastructura de bază conform normelor europene.
REZULTATELE OBTINUTE:
Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
BENEFICIARI
locuitorii comunei BATARCI;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier
- turişti.
JUSTIFICAREA NECESITAT1I IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea aleilor pietonale.
 
MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER
OBIECTIVE:
Obiectivul acestui proiect este modernizarea sistemului rutier datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumurilor comunale şi a străzilor privind semnalizarea rutieră.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
ReaIizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă modernizarea sistemului rutier.
 
CONSTRUCŢIE POD
OBIECTIVE:
Construcţia podului peste râul Lopatna va îmbunătăţi legăturile rutiere cu comunele învecinate şi cu satele componente. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii care tranzitează comuna.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea podului.
 
REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂTARCI
VALOAREA PROIECTULUI 2.300.000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE 180.000 lei
OBIECTIVE:
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Realizarea reţelei de alimentare cu apă creste gradul de dezvoltare locală, atrage atenţia investitorilor care işi propun să investească în zonă, creează implicit locuri de muncă. Alimentarea cu apă potabila din sistemul centralizat scade riscul de îmbolnăvire al populaţiei, calitatea apei fiind permanet verificată.
Protecţia mediului înconjurător este un alt aspect ce nu trebuie neglijat, iar alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat contribuie din plin la acest aspect.
Scade numărul tinerilor ce intenţionează să migreze, este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns ca este importantă extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna BĂTARCI.
 
REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE
VALOAREA PROIECTULUI: 3,473,000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 40,000 lei
OBIECTIVE:
Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice zonei astfel:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea construcţiilor;
- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora generând venituri suplimenlare la bugetul local.
REZULTATELE OBŢINUTE:
-accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
-scăderea factorului de poluare;
-reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundaţiile.
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea reţelei de canalizare.
 
REALIZAREA STAŢIEI DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR REZIDUALE
VALOAREA PROIECTULUI: 520,320 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 5000 lei
OBIECTIVE:
protejarea mediului înconjurător
protejarea sistemului de canalizare
scăderea costurilor de întreţinere
atragerea investitorilor
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Existenţa unui sistem centralizat de colectare a apelor reziduale necesită existenţa unei staţii de epurare adecvate care să asigure atât protecţia mediului înconjurator. cât şi sănătatea. Staţia de epurare conduce către o mai bună administrare a sistemului de canalizare, dar şi către reducerea costurilor. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale a comunei BĂTARCI.