Adresa: str. Principală nr. 50, 447030 Batarci, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-837024 Fax: 0261-837033 Email: primaria_batarci@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Dispoziții

06 June 2018
Serviciul comunitar de utilități publice

1. Principii generale
HG nr. 246/206 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte principiile în conformitate cu care se realizeaza managementul acestora. Astfel, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt acele servicii publice de interes local organizate în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie democratică adoptată de autorităţile administraţiei publice locale competente - la nivelul unităţilor administrate - teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora şi care funcţionează sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unor reguli specifice care tree dincolo de regulile obişnuite aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, transparenţă.
Aceste servicii sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, bazată pe darea în administrare către operatorii de drept public, fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de drept privat.
Consiliul Local BĂTARCI trebuie să îşi fundamenteze programele locale de dezvoltare privind serviciile comunitare de utilităţi publice pe urmatoarele principii:
a) serviciile comunitare de utilităţi publice sunt una din expresiile de autonomie ale colectivităţilor locale şi un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi interesul general; ele contribuie la exerciţiul competenţelor colectivităţilor locale, care, în cadrul legistlaţiei raţionale sau regionale aplicabile, işi asumă responsabilitatea pentru exerciţiul acestor competenţe;
b) serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la păstrarea coeziunii sociale deoarece funizeaza prestaţii cu caracter social şi asigură punerea în practică a politicilor de asistenţă hotarâte la nivel naţional sau local; ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale şi menţinerea coeziunii în cadrul comunităţilor locale, graţie calităţii bunurilor pe care le furnizează populaţiei şi în particular categoriilor defavorizate;
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să reprezinte o prioritate a autoritaţilor administraţiei publice locale deoarece au o contribuţie esenţială la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, condiţionând chiar dezvoltarea economico - socială a acestora; totodata, serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la repartizarea echilibrată, echitabilă şi raţională a resurselor disponibile pe teritoriul colectivităţii locale, ele ţin seama de interdependenţa dintre lumea urbană şi lumea rurală, dintre zonele cu activităţi agricole şi cele cu activităţi industriale, care merită să fie prezervate; ele îmbină exigentele dezvoltării şi economiei cu cele ale protecţiei sociale şi protecţiei mediului, sprijinindu-se, dacă este cazul, pe ajutorul regiunilor, statului şi al organizaţiilor internaţionale.
d) apropierea serviciilor comunitare de utilităţi publice locale faţă de cerinţele populaţiei este o necesitate fundamentală, iar autoritaţile administraţiei publice locale au de jucat un rol esenţial în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta presupune, în general, un grad important de descentralizare şi autonomie locală, ca şi participarea activă a colectivităţilor locale la luarea deciziilor cu privire la fumizarea/prestarea acestor servicii.
e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
trebuie să respecte principiile de concurenţă şi unitate de aplicarea a politicilor publice
în beneficiul tuturor cetăţenilor, de coordonare şi de solidaritate teritorială.
f) oferta serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie fondată pe
nevoile şi asteptările colectivităţii şi, în consecinţă, autoritaţile administraţiei publice
locale trebuie să ia în considerare mai întai populaţia vizată când stabilesc cea mai
bună cale de a furniza serviciile de care sunt responsabile, în contextul societăţii
actuale, aşteptările în creştere ale cetăţenilor şi condiţiile obiective evoluează rapid, în
special din cauza noii economii mondiale, ceea ce obligă autoritaţile publice, centrale
şi locale, să-şi separe competenţele şi responsabilităţile, să evalueze nivelul
serviciilor şi să asigure adaptarea şi îmbunătăţirea acestora.
Consiliul Local BĂTARCI va asigura cadrul juridic, instituţional şi organizatoric privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu vocaţie comercială sau nu, suficient de flexibil în scopul de a permite diversificarea modului de furnizare şi de alegere a furnizorului / prestatorului, acesta putând fi de drept public sau de drept privat, în funcţie de modalitatea de gestiune adoptată de autorităţile responsabile.
Consiliul Local BĂTARCI va garanta, în limita constrangerilor economice şi bugetare, continuitatea calitativă şi cantitativă a acelor servicii comunitare de utilităţi publice considerate esenţiale pentru comunităţile locale în ansamblul lor: populate şi agenţi economici (utilizatori persoane fizice şi utilizatori persoane juridice). Trebuie întreprinse studii şi analize periodice privind servicii comunitare de utilităţi publice, nu numai pentru a urmări mai bine activităţile locale, dar şi pentru a stimula punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi pentru a favoriza cunoaşterea şi răspândirea bunelor practici.
 
2 Liniile directoare adresate autorităţilor administraţiei publice locale Consiliul Local BĂTARCI este responsabil cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii.
2.1. Servicii adaptate nevoilor
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să organizeze serviciile a caror responsabilitate şi-o asumă astfel încat să raspundă într-o manieră eficace nevoilor populaţiei care trăieşte în teritoriul administrat,ţinând seama de necesitatea de a ameliora continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a ţine pasul cu evoluţia cererilor sociale, a priorităţilor politice generale, a exigenţelor unei bune gestiuni economice şi a evoluţiilor tehnologice.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să vizeze asigurarea egalităţii între utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este cazul, ca acestora să le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare, condiţii de acces etc.) pentru a ţine seama de situaţiile obiective diferite în care se gasesc aceşti utilizatori sau candidaţi la utilizarea serviciului.
c) operatorii serviciilor comunitare de utilitţi publice trebuie să respecte principiile de neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatori, libertatea de opinie a acestora şi ansamblul libertăţilor publice.
d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încerce să amelioreze accesibilitatea serviciilor prin:
- o mai bună apropiere geografică, implicand o optimizare a organizării
birourilor şi serviciilor administrative;
- formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public;
- orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor;
- costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate;
- o mai bună administrare a cazurilor speciale (handicapati, persoane
defavorizate).
e) Consiliul Local BĂTARC1 trebuie să organizeze serviciile comunitare de utilităţi publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfel încat să asigure utilizatorilor, de cate ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestaţii, chiar între mai multi furnizori, pentru a evită ca o situaţie de monopol sau statutul public al serviciilor să antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii.
 
2.2. Informaţie şi publicitate
a) Consiliul Local BĂTARC1 şi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să organizeze modul de a comunica cu utilizatorii astfel încât să asigure tuturor persoanelor interesate o cunoaştere adecvată a drepturilor lor şi a prestaţiilor pe care pot să le obţină ca şi a regulilor aplicabile şi astfel încât să constituie un mijloc de a face să progreseze calitatea serviciului intensificând raporturile pe care le întreţine cu mediul său. În acest scop, trebuie definită şi implementată o adevarată politică de informare, în conformitate cu dreptul la informare recunoscut utilizatorilor;
b) pentru toate marile proiecte utilizatorii trebuie să primească informaţii circumstanţiale şi preliminare. Trebuie să se ofere posibilitatea ca utilizatorii să participe la procesul de luare a deciziilor.
 
2.3 Simplificări administrative
Înfiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi specializarea structurilor Consiliului Local BĂTARCI trebuie făcute în funcţie de nevoile cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative, astfel încât să se evite blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau putin transparente pentru utilizator, să se creeze ghişee unice şi/sau birouri mobile etc.
 
2.4 Modul de tratare a petiţiilor utilizatorilor
a) rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor trebuie să fie o activitate normală a oricarui operator, indiferent de forma de gestiune şi trebuie concepută şi organizată în consecinţă. Această activitate trebuie să includă doua aspecte: (i) soluţionarea rapidă a problemelor ridicate şi (ii) remedierea în profunzime a cauzelor, când cererea este fondată.
b) procedurile de primire a reclamaţiilor trebuie să fie simple, uşor de asimilat şi de folosit de către utilizatori; de asemenea, trebuie aduse pe larg la cunoştinţă acestora şi organizate pentru a permite o rezolvare rapidă.
 
2.5 Participarea utilizatorilor la gestiunea serviciilor comunitare de utilităţi publice
a) utilizatorii trebuie să dispună de multiple canale pentru a-şi exprima cererile
şi a-şi face cunoscute criticile privind serviciile comunitare de utilităţi publice prin:
alegerea consilierilor locali şi a primarului, dreptul de petiţie şi reclamaţie, dreptul de
a asista la reuniunile deliberative ale consiliului local/judeţean, participare la
referendum-uri şi eventual la alte iniţiative populare etc.
b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în calitate de
beneficiari / consumatori, trebuie să fie respectaţi şi satisfăcuţi. Acestia trebuie să fie
luaţi în considerare şi ascultaţi, atât în calitatea lor de utilizatori, cât şi în calitatea lor de alegători sau cetăţeni şi trebuie să poată să influenţeze în mod direct furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune adoptată de autorităţile administraţiei publice locale.
c) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încurajeze iniţiativele private şi societatea civilă care pot să contribuie, în legatură sau în complementaritate cu serviciile lor publice, la satisfacerea nevoilor colective ale locuitorilor.
 
3. Furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
3.1 Gestiunea serviciilor
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure punerea în practică a unei
gestiuni eficace, performante şi durabile, orientată asupra rezultatelor. O evaluare
periodică şi publică a performanţei operatorilor este un instrument puternic în
ameliorarea gestiunii acestora. Pentru a face posibilă o asemenea evaluare, este
necesar să se stabilească sisteme adecvate de informare şi culegere a datelor privind
serviciile furnizate/prestate şi nevoile populaţiei şi să se asigure un schimb de
informaţii pertinente între diferitele autorităţi implicate.
b) o gestiune eficace, orientată asupra rezultatelor, cere o reexaminare
periodica a serviciilor, pe baza urmatoarelor principii:
- punerea în dezbatere a: de ce, cum şi de către cine este furnizat / prestat un serviciu;
- asigurarea comparaţiei cu performanţa altora, cu ajutorul unei game de indicatori pertinenţi, luând în considerare atat opiniile utilizatorilor serviciilor cât şi ale furnizorilor potenţiali;
- consultarea contribuabililor locali, a utilizatorilor serviciilor, a partenerilor şi a celei mai largi comunităţi de afaceri pentru a stabili noi obiective şi criterii de perform anţă;
- utilizarea unei competiţii echitabile şi deschise, de fiecare dată când acest lucru este posibil, ca mijloc de a asigura eficienţa şi eficacitatea serviciilor.
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la formele de gestiune şi la modul de finanţare care asigură cea mai buna sinteză între toate interesele legitime ale utilizatorilor şi care oferă eel mai bun raport cost / avantaje. Pentru aceasta ele trebuie să ţină cont de efectele directe ca si de efectele induse de activitatea furnizată /prestată în ceea ce priveşte solidaritatea socială, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.
 
3.2 Finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure operatorului, public sau privat, resurse suficient de stabile şi durabile pentru a-i permite să-şi ia angajamente şi să-şi îndeplinească misiunea la timp.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure un just echilibru între participarea beneficiarilor la finanţarea serviciilor prin tarif şi finanţarea prin impozite şi taxe, adică între principiul responsabilităţii şi responsabilizării individuale şi principiul solidarităţii. Aceste principii nu sunt conflictuale; ponderea unuia sau a altuia trebuie să varieze în funcţie de circumstanţe şi în vederea atingerii rezultatelor preconizate.
c) în masura posibilului, Consiliul Local BĂTARCI trebuie să pună la contribuţie pe toţi care beneficiază direct sau indirect de efectele pozitive ale serviciilor d) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să beneficieze de un mod de finanţare bine adaptat particularităţilor acestora, raţiunilor economice şi exigenţelor sociale. După circumstanţe, care pot varia funcţie de tipul serviciului, de loc, de modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanţare a serviciilor pe baza principiului "beneficiarul plăteşte": prin tarif, prin impozit, prin taxe speciale de tipul "poluatorul plăteste" prin subvenţii sau prin combinaţii ale acestora.
 
3.3 Modernizare si inovare
Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să participe la modernizarea gestiunii serviciilor publice. Ei trebuie să se adapteze nevoilor schimbatoare ale populaţiei şi să promoveze tehnologiile şi tehnicile noi atunci când acestea favorizează progresul şi permit ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor
 
4. Menţinerea performanţei
4.1 Principiile evaluarii performanţei
a) evaluarea performanţei trebuie să devină criteriul principal în baza căruia se iau decizii privind opţiunile politice, în special atunci cand se iau decizii privind sistemul de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice, deoarece aceasta este un mijloc:
- de a ameliora serviciile comunitare de utilităţi publice, de corelare a rezultatelor cu nevoile, de evaluare a impactului şi a raportului calitate-preţ;
- de a îmbunătăţi controlul autorităţilor administraţiei publice locale asupra utilizării resurselor publice;
- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile;- de a garanta o mai mare transparenţă a acţiunii publice;
- de a întări participarea cetaţenilor la stabilirea strategiilor locale şi la luarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea serviciilor care trebuie furnizate / prestate.

b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să evalueze performanţa serviciilor prin intermediul indicatorilor de performanţă. Scopul final vizat nu trebuie să fie judecarea unei situaţii, ci ameliorarea serviciului examinat (în termeni de eficacitate, de eficienţă şi de economie), dar şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.
c) controalele politice şi administrative trebuie să se concentreze asupra fixării obiectivelor şi evaluarii rezultatelor, lăsând în acelaşi timp o libertate de acţiune şi o responsabilitate suficiente pentru operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice. Aceste controale trebuie să vizeze nu numai prevenirea sau sancţionarea neregularităţilor, dar şi să asigure îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, punând accentul pe coerenţa între obiectivele fixate şi rezultatele obţinute, pe evaluarea rezultatelor şi pe măsurile de corecţie necesare.
d) prin competenţa lor tehnică, diversele organe de control, specializate sau generale (autorităţi statale, jurisdictii, corpuri de inspecţie etc), trebuie să fie considerate ca garanţii şi ajutoare preţioase pentru utilizatori atunci când se constată insuficienţele serviciilor publice. Rezultatul investigaţiilor lor trebuie să fie comunicat autoritaţilor responsabile care exercită coordonarea şi supraveghere serviciului în cauză şi trebuie să facă obiectivul unei informări adecvate a utilizatorilor.

 
4.2 Punerea în practică a sistemului de evaluare
a) Consiliul Local BĂTARCI împreună cu autoritaţile administraţiei publice judeţene şi regionale trebuie să facă eforturi pentru a planifica - în baza orientărilor fixate la nivel naţional - punerea în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a performanţei serviciilor. În acest scop, ele trebuie să se sprijine pe experienţele acumulate deja în ţările Uniunii Europene.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să işi exercite competenţele privind evaluarea performanţelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect (prin recursul la auditori de gestiune independenţi) şi să se asigure ca persoanele însarcinate cu evaluarea nu sunt susceptibile a fi influenţate de furnizorii/prestatorii serviciilor.
c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Consiliul Local BĂTARCI trebuie să participe activ la sistemul de colectare a informaţiei şi să furnizeze centrelor de gestiune create la nivel naţional sau regional toate datele şi indicatorii de care dispun.
d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să coopereze cu alte autorităţi publice locale, judeţene sau regionale, să facă schimb de informaţii şi experienţe proprii în vederea generalizării bunelor practici şi a unui cadru de autoevaluare.
 
4.3 Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice locale
a) criteriile utilizate în evaluarea performanţei trebuie să fie cuantificabile, precise, fiabile, chiar şi atunci când situaţia evoluează, să fie cunoscute dinainte fără să genereze mecanisme de adaptare perverse.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să organizeze sisteme de analiză comparativă pentru a fi utilizate permanent de catre cei care iau decizii şi de către personalul însarcinat cu monitorizarea indicatorilor de performanţă, schimbarilor şi rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite comparaţia cu rezultatele obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză comparativă si rezultatele monitorizarii trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor utilizatorilor, prin diverse mijloace de difuzare în masă.
 
5. Concesiunea serviciului public către sectorul privat
5.1 Decizia de concesiune
Consiliul Local BĂTARCI trebuie să ia decizia de a concesiona un serviciu comunal de utilităţi publice având în vedere numai interesul comunităţii, dar şi în baza unor date clare şi fiabile şi în special în funcţie de raportul calitate/preţ; concesionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se face, de regulă, prin licitaţie publică deschisă şi are drept scop selectarea acelui operator care să îndeplinească serviciul încredinţat la indicatorii de performanţă solicitaţi prin caietul de sarcini şi la cele mai mici preţuri. În cazul în care încredintarea serviciului se face prin alte proceduri de concesionare prevazute de OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general;
a) Consiliul Local BĂTARCI nu va concesiona competenţele care implică o utilizare importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie să pună în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte exigenţe ale unei bune guvernări (de ex. dreptul cetăţenilor de a fi ascultaţi în chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de recurs).
c) în caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să păstreze responsabilitatea politică şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme performanţe de evaluare, cuantificare, de monitorizare şi control a contractului de concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate operatorului privat însărcinat cu furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea publică concedentă şi condiţiile de acordare a oricarei contribuţii financiare publice trebuie să fie definite în prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic operatorului. Contribuţiile financiare publice sub forma compensărilor nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, luandu-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil.
 
5.2 Clauze contractuale
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să definească în mod clar, în caietele de sarcini, obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi să asigure, în contractul de delegare a gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsabilităţilor, o structură de finanţare clară, precum şi proceduri stride de informare şi de evaluare a rezultatelor.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să definească durata contractelor de concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, o durată de la zece la douazeci de ani ar trebui să raspundă exigentelor.
c) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor tipuri de rise: investiţional, industrial (costurile) şi comercial (încasările).
 
5.3 Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate
a) Consiliul Local BĂTARCI nu va utiliza transferurile de fonduri publice
către operator pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni, ci pentru:
- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate;
- a încuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu;
- a asigura o dezvoltare durabilă, a face localitatea mai atractiva pentru habitat şi pentru întreprinderi.

b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să identifice în mod clar subvenţiile implicite (de ex. alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalităţii, etc.), să le consolideze în orice analiză de gestiune şi să le acorde în urma unei alegeri clare şi făcute în deplină cunoştinţă de cauză.
c) orice formă de transfer de fonduri publice către operatorii privaţi din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie facută pe baza unui contract, stipulând condiţiile de acordare, obiectivele de atins şi modalităţile de calcul ale sumei ce trebuie transferată.

d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să îşj organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între el şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi evidenţa sumelor acordate pentru fiecare operator în parte.

 

 

6. Cooperarea
6.1 Cooperarea cu sectorul privat

a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau non-comercială, în furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare valoare şi trebuie să fie încurajată.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încerce să se asocieze cu ONG-urile şi cu ceilalţi actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în definirea politicilor şi strategiilor serviciilor, să utilizeze energia acestora în gestiunea şi urmărirea activităţilor, să utilizeze informaţiile pe care aceia le deţin şi să pună la dispoziţia acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la finanţarea activităţilor acestora etc.
c) formele de parteneriat între Consiliul Local BĂTARCI şi operatorii privaţi trebuie să fie complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi autorităţii administraţiei publice locale.

 

6.2 Cooperarea intercomunitară
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să folosească formele de cooperare inter-comunitare existente, în special în cazul în care cooperarea între colectivităţi constituie condiţia necesară pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de exemplu atunci când marimea unei colectivităţi şi/sau elasticitatea sa financiară sunt limitate în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauză.

b) în majoritatea domeniilor, trebuie ca struclurile de cooperarc intercomu-nitare să atingă o masă critică, aceea care permite economii de fonduri, dar trebuie şi să se asigure păstrarea contactului între aceste structuri şi fiecare din asociaţii săi şi chiar fiecare din beneficiarii săi. Aceasta masa critică poate să varieze în funcţie de situaţii concrete (în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi demografică, situaţia infrastructurii tehnico-edilitare etc.).
c) cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să stabilească un plan financiar în care să fie justificată suma capitalului social.
d) finanţarea structurilor de cooperare intercomunitară trebuie să aibă un
anumit grad de stabilitate şi să fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin
preţuri şi tarife platite de utilizatorii serviciilor, prin cotizările anuale ale asociaţilor şi
prin recurgerea la împrumut şi la diversele subvenţii.

06 June 2018
Hotărâri ale Consiliului

Pentru a vedea Hotărâri ale Consiliului vizitaţi subcategoriile paginii.

06 June 2018
Hotărâri 2018

06 June 2018