Adresa: str. Principală nr. 50, 447030 Batarci, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-837024 Fax: 0261-837033 Email: primaria_batarci@yahoo.com

Pagini

Serviciul comunitar de utilități publice

1. Principii generale
HG nr. 246/206 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte principiile în conformitate cu care se realizeaza managementul acestora. Astfel, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt acele servicii publice de interes local organizate în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie democratică adoptată de autorităţile administraţiei publice locale competente - la nivelul unităţilor administrate - teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora şi care funcţionează sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unor reguli specifice care tree dincolo de regulile obişnuite aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, transparenţă.
Aceste servicii sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, bazată pe darea în administrare către operatorii de drept public, fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de drept privat.
Consiliul Local BĂTARCI trebuie să îşi fundamenteze programele locale de dezvoltare privind serviciile comunitare de utilităţi publice pe urmatoarele principii:
a) serviciile comunitare de utilităţi publice sunt una din expresiile de autonomie ale colectivităţilor locale şi un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi interesul general; ele contribuie la exerciţiul competenţelor colectivităţilor locale, care, în cadrul legistlaţiei raţionale sau regionale aplicabile, işi asumă responsabilitatea pentru exerciţiul acestor competenţe;
b) serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la păstrarea coeziunii sociale deoarece funizeaza prestaţii cu caracter social şi asigură punerea în practică a politicilor de asistenţă hotarâte la nivel naţional sau local; ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale şi menţinerea coeziunii în cadrul comunităţilor locale, graţie calităţii bunurilor pe care le furnizează populaţiei şi în particular categoriilor defavorizate;
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să reprezinte o prioritate a autoritaţilor administraţiei publice locale deoarece au o contribuţie esenţială la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, condiţionând chiar dezvoltarea economico - socială a acestora; totodata, serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la repartizarea echilibrată, echitabilă şi raţională a resurselor disponibile pe teritoriul colectivităţii locale, ele ţin seama de interdependenţa dintre lumea urbană şi lumea rurală, dintre zonele cu activităţi agricole şi cele cu activităţi industriale, care merită să fie prezervate; ele îmbină exigentele dezvoltării şi economiei cu cele ale protecţiei sociale şi protecţiei mediului, sprijinindu-se, dacă este cazul, pe ajutorul regiunilor, statului şi al organizaţiilor internaţionale.
d) apropierea serviciilor comunitare de utilităţi publice locale faţă de cerinţele populaţiei este o necesitate fundamentală, iar autoritaţile administraţiei publice locale au de jucat un rol esenţial în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta presupune, în general, un grad important de descentralizare şi autonomie locală, ca şi participarea activă a colectivităţilor locale la luarea deciziilor cu privire la fumizarea/prestarea acestor servicii.
e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
trebuie să respecte principiile de concurenţă şi unitate de aplicarea a politicilor publice
în beneficiul tuturor cetăţenilor, de coordonare şi de solidaritate teritorială.
f) oferta serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie fondată pe
nevoile şi asteptările colectivităţii şi, în consecinţă, autoritaţile administraţiei publice
locale trebuie să ia în considerare mai întai populaţia vizată când stabilesc cea mai
bună cale de a furniza serviciile de care sunt responsabile, în contextul societăţii
actuale, aşteptările în creştere ale cetăţenilor şi condiţiile obiective evoluează rapid, în
special din cauza noii economii mondiale, ceea ce obligă autoritaţile publice, centrale
şi locale, să-şi separe competenţele şi responsabilităţile, să evalueze nivelul
serviciilor şi să asigure adaptarea şi îmbunătăţirea acestora.
Consiliul Local BĂTARCI va asigura cadrul juridic, instituţional şi organizatoric privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu vocaţie comercială sau nu, suficient de flexibil în scopul de a permite diversificarea modului de furnizare şi de alegere a furnizorului / prestatorului, acesta putând fi de drept public sau de drept privat, în funcţie de modalitatea de gestiune adoptată de autorităţile responsabile.
Consiliul Local BĂTARCI va garanta, în limita constrangerilor economice şi bugetare, continuitatea calitativă şi cantitativă a acelor servicii comunitare de utilităţi publice considerate esenţiale pentru comunităţile locale în ansamblul lor: populate şi agenţi economici (utilizatori persoane fizice şi utilizatori persoane juridice). Trebuie întreprinse studii şi analize periodice privind servicii comunitare de utilităţi publice, nu numai pentru a urmări mai bine activităţile locale, dar şi pentru a stimula punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi pentru a favoriza cunoaşterea şi răspândirea bunelor practici.
 
2 Liniile directoare adresate autorităţilor administraţiei publice locale Consiliul Local BĂTARCI este responsabil cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii.
2.1. Servicii adaptate nevoilor
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să organizeze serviciile a caror responsabilitate şi-o asumă astfel încat să raspundă într-o manieră eficace nevoilor populaţiei care trăieşte în teritoriul administrat,ţinând seama de necesitatea de a ameliora continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a ţine pasul cu evoluţia cererilor sociale, a priorităţilor politice generale, a exigenţelor unei bune gestiuni economice şi a evoluţiilor tehnologice.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să vizeze asigurarea egalităţii între utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este cazul, ca acestora să le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare, condiţii de acces etc.) pentru a ţine seama de situaţiile obiective diferite în care se gasesc aceşti utilizatori sau candidaţi la utilizarea serviciului.
c) operatorii serviciilor comunitare de utilitţi publice trebuie să respecte principiile de neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatori, libertatea de opinie a acestora şi ansamblul libertăţilor publice.
d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încerce să amelioreze accesibilitatea serviciilor prin:
- o mai bună apropiere geografică, implicand o optimizare a organizării
birourilor şi serviciilor administrative;
- formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public;
- orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor;
- costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate;
- o mai bună administrare a cazurilor speciale (handicapati, persoane
defavorizate).
e) Consiliul Local BĂTARC1 trebuie să organizeze serviciile comunitare de utilităţi publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfel încat să asigure utilizatorilor, de cate ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestaţii, chiar între mai multi furnizori, pentru a evită ca o situaţie de monopol sau statutul public al serviciilor să antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii.
 
2.2. Informaţie şi publicitate
a) Consiliul Local BĂTARC1 şi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să organizeze modul de a comunica cu utilizatorii astfel încât să asigure tuturor persoanelor interesate o cunoaştere adecvată a drepturilor lor şi a prestaţiilor pe care pot să le obţină ca şi a regulilor aplicabile şi astfel încât să constituie un mijloc de a face să progreseze calitatea serviciului intensificând raporturile pe care le întreţine cu mediul său. În acest scop, trebuie definită şi implementată o adevarată politică de informare, în conformitate cu dreptul la informare recunoscut utilizatorilor;
b) pentru toate marile proiecte utilizatorii trebuie să primească informaţii circumstanţiale şi preliminare. Trebuie să se ofere posibilitatea ca utilizatorii să participe la procesul de luare a deciziilor.
 
2.3 Simplificări administrative
Înfiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi specializarea structurilor Consiliului Local BĂTARCI trebuie făcute în funcţie de nevoile cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative, astfel încât să se evite blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau putin transparente pentru utilizator, să se creeze ghişee unice şi/sau birouri mobile etc.
 
2.4 Modul de tratare a petiţiilor utilizatorilor
a) rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor trebuie să fie o activitate normală a oricarui operator, indiferent de forma de gestiune şi trebuie concepută şi organizată în consecinţă. Această activitate trebuie să includă doua aspecte: (i) soluţionarea rapidă a problemelor ridicate şi (ii) remedierea în profunzime a cauzelor, când cererea este fondată.
b) procedurile de primire a reclamaţiilor trebuie să fie simple, uşor de asimilat şi de folosit de către utilizatori; de asemenea, trebuie aduse pe larg la cunoştinţă acestora şi organizate pentru a permite o rezolvare rapidă.
 
2.5 Participarea utilizatorilor la gestiunea serviciilor comunitare de utilităţi publice
a) utilizatorii trebuie să dispună de multiple canale pentru a-şi exprima cererile
şi a-şi face cunoscute criticile privind serviciile comunitare de utilităţi publice prin:
alegerea consilierilor locali şi a primarului, dreptul de petiţie şi reclamaţie, dreptul de
a asista la reuniunile deliberative ale consiliului local/judeţean, participare la
referendum-uri şi eventual la alte iniţiative populare etc.
b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în calitate de
beneficiari / consumatori, trebuie să fie respectaţi şi satisfăcuţi. Acestia trebuie să fie
luaţi în considerare şi ascultaţi, atât în calitatea lor de utilizatori, cât şi în calitatea lor de alegători sau cetăţeni şi trebuie să poată să influenţeze în mod direct furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune adoptată de autorităţile administraţiei publice locale.
c) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încurajeze iniţiativele private şi societatea civilă care pot să contribuie, în legatură sau în complementaritate cu serviciile lor publice, la satisfacerea nevoilor colective ale locuitorilor.
 
3. Furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
3.1 Gestiunea serviciilor
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure punerea în practică a unei
gestiuni eficace, performante şi durabile, orientată asupra rezultatelor. O evaluare
periodică şi publică a performanţei operatorilor este un instrument puternic în
ameliorarea gestiunii acestora. Pentru a face posibilă o asemenea evaluare, este
necesar să se stabilească sisteme adecvate de informare şi culegere a datelor privind
serviciile furnizate/prestate şi nevoile populaţiei şi să se asigure un schimb de
informaţii pertinente între diferitele autorităţi implicate.
b) o gestiune eficace, orientată asupra rezultatelor, cere o reexaminare
periodica a serviciilor, pe baza urmatoarelor principii:
- punerea în dezbatere a: de ce, cum şi de către cine este furnizat / prestat un serviciu;
- asigurarea comparaţiei cu performanţa altora, cu ajutorul unei game de indicatori pertinenţi, luând în considerare atat opiniile utilizatorilor serviciilor cât şi ale furnizorilor potenţiali;
- consultarea contribuabililor locali, a utilizatorilor serviciilor, a partenerilor şi a celei mai largi comunităţi de afaceri pentru a stabili noi obiective şi criterii de perform anţă;
- utilizarea unei competiţii echitabile şi deschise, de fiecare dată când acest lucru este posibil, ca mijloc de a asigura eficienţa şi eficacitatea serviciilor.
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la formele de gestiune şi la modul de finanţare care asigură cea mai buna sinteză între toate interesele legitime ale utilizatorilor şi care oferă eel mai bun raport cost / avantaje. Pentru aceasta ele trebuie să ţină cont de efectele directe ca si de efectele induse de activitatea furnizată /prestată în ceea ce priveşte solidaritatea socială, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.
 
3.2 Finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure operatorului, public sau privat, resurse suficient de stabile şi durabile pentru a-i permite să-şi ia angajamente şi să-şi îndeplinească misiunea la timp.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure un just echilibru între participarea beneficiarilor la finanţarea serviciilor prin tarif şi finanţarea prin impozite şi taxe, adică între principiul responsabilităţii şi responsabilizării individuale şi principiul solidarităţii. Aceste principii nu sunt conflictuale; ponderea unuia sau a altuia trebuie să varieze în funcţie de circumstanţe şi în vederea atingerii rezultatelor preconizate.
c) în masura posibilului, Consiliul Local BĂTARCI trebuie să pună la contribuţie pe toţi care beneficiază direct sau indirect de efectele pozitive ale serviciilor d) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să beneficieze de un mod de finanţare bine adaptat particularităţilor acestora, raţiunilor economice şi exigenţelor sociale. După circumstanţe, care pot varia funcţie de tipul serviciului, de loc, de modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanţare a serviciilor pe baza principiului "beneficiarul plăteşte": prin tarif, prin impozit, prin taxe speciale de tipul "poluatorul plăteste" prin subvenţii sau prin combinaţii ale acestora.
 
3.3 Modernizare si inovare
Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să participe la modernizarea gestiunii serviciilor publice. Ei trebuie să se adapteze nevoilor schimbatoare ale populaţiei şi să promoveze tehnologiile şi tehnicile noi atunci când acestea favorizează progresul şi permit ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor
 
4. Menţinerea performanţei
4.1 Principiile evaluarii performanţei
a) evaluarea performanţei trebuie să devină criteriul principal în baza căruia se iau decizii privind opţiunile politice, în special atunci cand se iau decizii privind sistemul de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice, deoarece aceasta este un mijloc:
- de a ameliora serviciile comunitare de utilităţi publice, de corelare a rezultatelor cu nevoile, de evaluare a impactului şi a raportului calitate-preţ;
- de a îmbunătăţi controlul autorităţilor administraţiei publice locale asupra utilizării resurselor publice;
- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile;- de a garanta o mai mare transparenţă a acţiunii publice;
- de a întări participarea cetaţenilor la stabilirea strategiilor locale şi la luarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea serviciilor care trebuie furnizate / prestate.

b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să evalueze performanţa serviciilor prin intermediul indicatorilor de performanţă. Scopul final vizat nu trebuie să fie judecarea unei situaţii, ci ameliorarea serviciului examinat (în termeni de eficacitate, de eficienţă şi de economie), dar şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.
c) controalele politice şi administrative trebuie să se concentreze asupra fixării obiectivelor şi evaluarii rezultatelor, lăsând în acelaşi timp o libertate de acţiune şi o responsabilitate suficiente pentru operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice. Aceste controale trebuie să vizeze nu numai prevenirea sau sancţionarea neregularităţilor, dar şi să asigure îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, punând accentul pe coerenţa între obiectivele fixate şi rezultatele obţinute, pe evaluarea rezultatelor şi pe măsurile de corecţie necesare.
d) prin competenţa lor tehnică, diversele organe de control, specializate sau generale (autorităţi statale, jurisdictii, corpuri de inspecţie etc), trebuie să fie considerate ca garanţii şi ajutoare preţioase pentru utilizatori atunci când se constată insuficienţele serviciilor publice. Rezultatul investigaţiilor lor trebuie să fie comunicat autoritaţilor responsabile care exercită coordonarea şi supraveghere serviciului în cauză şi trebuie să facă obiectivul unei informări adecvate a utilizatorilor.

 
4.2 Punerea în practică a sistemului de evaluare
a) Consiliul Local BĂTARCI împreună cu autoritaţile administraţiei publice judeţene şi regionale trebuie să facă eforturi pentru a planifica - în baza orientărilor fixate la nivel naţional - punerea în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a performanţei serviciilor. În acest scop, ele trebuie să se sprijine pe experienţele acumulate deja în ţările Uniunii Europene.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să işi exercite competenţele privind evaluarea performanţelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect (prin recursul la auditori de gestiune independenţi) şi să se asigure ca persoanele însarcinate cu evaluarea nu sunt susceptibile a fi influenţate de furnizorii/prestatorii serviciilor.
c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Consiliul Local BĂTARCI trebuie să participe activ la sistemul de colectare a informaţiei şi să furnizeze centrelor de gestiune create la nivel naţional sau regional toate datele şi indicatorii de care dispun.
d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să coopereze cu alte autorităţi publice locale, judeţene sau regionale, să facă schimb de informaţii şi experienţe proprii în vederea generalizării bunelor practici şi a unui cadru de autoevaluare.
 
4.3 Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice locale
a) criteriile utilizate în evaluarea performanţei trebuie să fie cuantificabile, precise, fiabile, chiar şi atunci când situaţia evoluează, să fie cunoscute dinainte fără să genereze mecanisme de adaptare perverse.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să organizeze sisteme de analiză comparativă pentru a fi utilizate permanent de catre cei care iau decizii şi de către personalul însarcinat cu monitorizarea indicatorilor de performanţă, schimbarilor şi rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite comparaţia cu rezultatele obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză comparativă si rezultatele monitorizarii trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor utilizatorilor, prin diverse mijloace de difuzare în masă.
 
5. Concesiunea serviciului public către sectorul privat
5.1 Decizia de concesiune
Consiliul Local BĂTARCI trebuie să ia decizia de a concesiona un serviciu comunal de utilităţi publice având în vedere numai interesul comunităţii, dar şi în baza unor date clare şi fiabile şi în special în funcţie de raportul calitate/preţ; concesionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se face, de regulă, prin licitaţie publică deschisă şi are drept scop selectarea acelui operator care să îndeplinească serviciul încredinţat la indicatorii de performanţă solicitaţi prin caietul de sarcini şi la cele mai mici preţuri. În cazul în care încredintarea serviciului se face prin alte proceduri de concesionare prevazute de OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general;
a) Consiliul Local BĂTARCI nu va concesiona competenţele care implică o utilizare importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie să pună în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte exigenţe ale unei bune guvernări (de ex. dreptul cetăţenilor de a fi ascultaţi în chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de recurs).
c) în caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să păstreze responsabilitatea politică şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme performanţe de evaluare, cuantificare, de monitorizare şi control a contractului de concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate operatorului privat însărcinat cu furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea publică concedentă şi condiţiile de acordare a oricarei contribuţii financiare publice trebuie să fie definite în prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic operatorului. Contribuţiile financiare publice sub forma compensărilor nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, luandu-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil.
 
5.2 Clauze contractuale
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să definească în mod clar, în caietele de sarcini, obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi să asigure, în contractul de delegare a gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsabilităţilor, o structură de finanţare clară, precum şi proceduri stride de informare şi de evaluare a rezultatelor.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să definească durata contractelor de concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, o durată de la zece la douazeci de ani ar trebui să raspundă exigentelor.
c) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor tipuri de rise: investiţional, industrial (costurile) şi comercial (încasările).
 
5.3 Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate
a) Consiliul Local BĂTARCI nu va utiliza transferurile de fonduri publice
către operator pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni, ci pentru:
- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate;
- a încuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu;
- a asigura o dezvoltare durabilă, a face localitatea mai atractiva pentru habitat şi pentru întreprinderi.

b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să identifice în mod clar subvenţiile implicite (de ex. alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalităţii, etc.), să le consolideze în orice analiză de gestiune şi să le acorde în urma unei alegeri clare şi făcute în deplină cunoştinţă de cauză.
c) orice formă de transfer de fonduri publice către operatorii privaţi din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie facută pe baza unui contract, stipulând condiţiile de acordare, obiectivele de atins şi modalităţile de calcul ale sumei ce trebuie transferată.

d) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să îşj organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între el şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi evidenţa sumelor acordate pentru fiecare operator în parte.

 

 

6. Cooperarea
6.1 Cooperarea cu sectorul privat

a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau non-comercială, în furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare valoare şi trebuie să fie încurajată.
b) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să încerce să se asocieze cu ONG-urile şi cu ceilalţi actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în definirea politicilor şi strategiilor serviciilor, să utilizeze energia acestora în gestiunea şi urmărirea activităţilor, să utilizeze informaţiile pe care aceia le deţin şi să pună la dispoziţia acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la finanţarea activităţilor acestora etc.
c) formele de parteneriat între Consiliul Local BĂTARCI şi operatorii privaţi trebuie să fie complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi autorităţii administraţiei publice locale.

 

6.2 Cooperarea intercomunitară
a) Consiliul Local BĂTARCI trebuie să folosească formele de cooperare inter-comunitare existente, în special în cazul în care cooperarea între colectivităţi constituie condiţia necesară pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de exemplu atunci când marimea unei colectivităţi şi/sau elasticitatea sa financiară sunt limitate în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauză.

b) în majoritatea domeniilor, trebuie ca struclurile de cooperarc intercomu-nitare să atingă o masă critică, aceea care permite economii de fonduri, dar trebuie şi să se asigure păstrarea contactului între aceste structuri şi fiecare din asociaţii săi şi chiar fiecare din beneficiarii săi. Aceasta masa critică poate să varieze în funcţie de situaţii concrete (în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi demografică, situaţia infrastructurii tehnico-edilitare etc.).
c) cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să stabilească un plan financiar în care să fie justificată suma capitalului social.
d) finanţarea structurilor de cooperare intercomunitară trebuie să aibă un
anumit grad de stabilitate şi să fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin
preţuri şi tarife platite de utilizatorii serviciilor, prin cotizările anuale ale asociaţilor şi
prin recurgerea la împrumut şi la diversele subvenţii.

06 June 2018
Fondurile de investiții

Dimensiunea economico - financiară a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi rolul lor în menţinerea şi evitarea excluziunii sociale reclamă şi îndreptaţeşte accesul acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare nerambursabile al căror obiectiv este, tocmai, armonizarea economico-socială cu standardele Uniunii Europene şi reducerea disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei.
Creşterea capacităţii de absorbţie şi de atragere a fondurilor de investiţii este legată de capacitatea României şi a autorităţilor administraţiei publice locale - comunale sau judeţene - de a pregăti proiecte de investiţii publice, ca număr şi calitate, acceptabile pentru entităţile finanţatoare şi de a implementa programe de investiţii în conformitate cu planurile de acţiune adoptate.
Responsabilităţile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea şi implementarea lucrărilor din infrastructura tehnico - edilitară a localităţilor aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice revin, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile de la nivel judeţean vor exercita doar un rol de îndrumare, monitorizare şi control, nu un rol de conducere în pregătirea si implementarea proiectelor de investitii.
 
1 Surse de finanţare
Pe baza programului de investiţii Consiliul Local Bătarci trebuie sa identifice sursele pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice. Sursele pe care autorităţile administraţiei publice locale trebuie să le ia în considerare pregatirea planului de finanţare sunt prezentate, fără a se limita la acestea, în următoarele capitole.
 
Fonduri de la Uniunea Europeana
Asistenţa financiară primită de la Uniunea Europeană operează pe baza următoarelor principii-cheie:
a) programarea - principiu care implică diagnosticarea situaţiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective concrete şi fezabile;
b) subsidiaritatea - principiu de bază a funcţionării U.E. care se traduce prin faptul că o autoritate superioară nu trebuie şi nu poate prelua activităţile unei autorităţi inferioare, atât timp cât aceasta poate să atingă scopul în mod eficient (de aceea, fondurile structurale nu sunt direct alocate de Comisia Europeană, principalele priorităţi ale unui program de dezvoltare fiind definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu Comisia Europeană, iar selecţia şi managementul proiectelor rămân în responsabilitatea exclusivă a autorităţior naţionale/regionale);
c) concentrarea resurselor - principiu care asigură direcţionarea celei mai mari părţi a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare către regiunile cu cele mai critice situaţii economice şi către grupurile sociale cele mai dezavantajate;
d) adiţionalitatea - principiu care implică faptul că asistenţa furnizată de U.E. este complementară celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar trebuie să fie suplimentar şi nu un substitut pentru activităţile şi cheltuielile raţionale);
e) parteneriatul - principiu-cheie care implică cooperarea strânsă între Comisia Europeană şi autorităţile corespunzătoare, naţionale/regionale/locale, inclusiv parteneri economici şi sociali.
Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a comunei Bătarci Judeţul Satu Mare.
Sectoarele serviciilor comunitare de utilităţi publice care pot primi alocări din fondurile UE sunt:
a) alimentarea cu apă potabilă;
b) canalizarea şi epurarea apelor reziduale;
c) managementul deşeurilor solide;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) transportul public local;
f) iluminatul public.
 
Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP
 
Resursele de la instituţiile financiare locale şi/sau obţinute prin PPP
constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele opţiuni:
a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii administraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;

c) împrumuturi contractate de către autorităţile administraţiei publice locale.
Relaţia cu instituţiile financiare locale va fi administrată direct de către Consiliul Local Bătarci fără implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale.
Resursele obţinute în cadrul PPP vor fi accesate şi utilizate conform clauzelor contractuale.
Resursele de la instituţiile financiare

Bugetul de stat
Destinaţia fondurilor de la bugetul de stat consta, fără a se limita la acestea, în următoarele:
a) co-finanţarea proiectelor de investiţii finance de UE;
b) finanţarea proiectelor de sine-stătătoare în cazurile în care alte surse nu sunt accesibile datorită diferitelor constrângeri (constrângerile suportabilităţii, constrângerile limitării serviciului datoriei, etc);
Criteriul pentru acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat pentru investiţile publice de interes local vizând modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice se va baza pe:
a) suportabilitatea locală scăzută (ca şi contribuţii locale de finanţare);
b) prioritatea acordată proiectelor ce servesc mai multor autorităţi ale
administraţiei publice locale;

Bugetul local
Consiliul Local BĂTARCI poate contribui la finanţarea proiectelor de investiţii luând în considerare următoarele opţiuni:
a) alocarea fondurilor de la bugetul local;
b) contractarea împrumuturilor;
c) garantarea Tmprumuturiior;
d) realizarea de PPP.
Pe baza strategiei adoptate la nivel local, Consiliul Local BĂTARCI va decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea datoriei luând în considerare particularităţile condiţiilor locale.
Consiliul Local BĂTARCI va stabili ponderea fiecărei surse de finanţare pentru respectivul an şi pentru următorii 3 ani, pe baza unei planificări multianuale a investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. Autorităţile administraţiei publice locale vor respecta regulile de alocare ale donorilor şi vor fructifica toate oportunităţile oferite de diverse programe de finanţare.
Participarea sectorului privat
Consiliul Local BĂTARCI poate decide, în conformitate cu legislaţia existentă privind parteneriatul public privat, implicarea sectorul privat pentru a eficientiza operarea serviciilor, pentru un raport calitate/preţ mai bun, pentru a extinde aria de operare, pentru a asigura creşterea calităţii şi continuităţii serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru a transfera o parte din riscurile şi garanţiile de operare şi finanţare sectorului privat şi pentru acoperirea nevoilor de co-finanţare în cadrul programelor europene (grant-uri).
Participarea sectorului privat nu trebuie considerată un obiectiv ci ca o modalitate de a atinge obiectivele propuse. Principalele obiective pe care aulorităţile administraţiei publice locale trebuie să le ia în considerare atunci când decid implicarea sectorului privat sunt:
a) aportul de expertiza tehnică, managerială si tehnologică în sector;
b) îmbunătăţirea eficienţei economice (investiţii operaţional şi de capital);
c) injectarea investiţiilor de capital la scară mare sau câştigarea accesului la pieţele private de capital;
d) reducerea subvenţiilor publice (ceea ce permite redirecţionarea fondurilor eliberate);
e) izolarea sectorului de intervenţia externă pe termen scurt;
f) mărirea receptivităţii sectorului la nevoile şi preferinţele consumatorilor;
g) atragerea de fluxuri financiare extra bugetare;
h) disponibilizarea unor fonduri publice şi utilizarea lor în alte domenii de interes local.
Considerând cerinţele de investire pentru următorii ani, Consiliul Local BĂTARCl va lua în considerare:
a) necesarul mare de finanţare în sectoarele de mediu pentru a îmbunătăţi şi extinde serviciile de utilităţi publice în conformitate cu cerinţele U.E. şi prevederile efective ale serviciului;
b) lipsa de finanţare din fondurile publice disponibile şi incapacitatea de a acoperi costurile din resurse de la instituţii financiare internaţionale.
Aceasta implică nu doar identificarea surselor suplimentare de finanţare ci şi intenţia utilizării mai eficiente a fondurilor publice şi creşterea impactului lor. Consiliul Local BĂTARCl va decide dacă atingerea obiectivelor stabilite în strategia locală pot fi implementate mult mai eficient prin luarea în considerare a unei opţiuni de participare a sectorului privat.
Înainte de orice implicare a sectorului privat, Consiliul Local BĂTARCl pregăti un studiu privind oportunitatea participării sectorului privat, luând în considerare principiile prezentate mai sus.
Alte surse de finanţare
Consiliul Local BĂTARCI poate folosi alte surse de finanţare a necesarului de investiţii, dacă studiile realizate arata că folosirea acestor fonduri este fezabilă.
Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, Consiliul Local BĂTARCI trebui să asigure că au potenţial pentru rambursarea fondurilor. În acest sens este necesară elaborarea în prealabil a unui studiu detaliat privind sursele de rambursare a fondurilor (împrumuturilor) şi a posibilităţilor de rambursare.
Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP
Această sursă de finanţare va fi folosită pentru a:
a) co-finanţa proiecte cu componenţa de grant de la UE;
b) finanţa proiectele de sine-stătătoare;
Consiliul Local BĂTARCI poate accesa resursele atât de la instituţiile financiare intemationale, cât şi de la cele locale.
Resursele de la instituţiile financiare locale  şi/sau obţinute prin PPP
constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile adrninistraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele opţiuni:
a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii adrninistraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a Consiliului Local BĂTARCI, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;
c) împrumuturi contractate de către Consiliul Local BĂTARCI.

06 June 2018
Proiecte de dezvoltare

În perioada 2007 - 2013 Consiliul Local BĂTARCI şi-a propus realizarea următoarelor proiecte:
► înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă, forarea a 4 puţuri la 80 m în Sirlău, staţie de filtrare (proiect pentru care a fost întocmit atât studiu de fezabilitate, cât şi proiect (clinic)
► înfiinţarea reţelei de canalizare, staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. Pentru acest proiect s-a format Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Secafuri, împreună cu comunele Tarna Mare. A fost întocmit studiu de fezabilitate pentru realizarea reţelei de canalizare în toate satele celor doua comune. Staţia de epurare va fi construită la Sirlău.

 
REABILITAREA / MODERNIZAREA GRADINIȚEI DIN SATUL COMLĂUȘA ȘI AMENAJARE TEREN DE JOACĂ
  IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
 MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL:

 Consiliul Local al comunei Bătarci
ȚARA:
REGIUNEA
PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 6 Nord - Vest
Satu Mare
BĂTARCI
CATEGORIA PROIECTULUI:investiții: NU
reparații: DA
TIPUL PROIECTULUI:proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuție: NU
VALOAREA PROIECTULUI: Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic
 CHELTUIEL1 EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: -buget local
 -buget de stat
 -fonduri europene / structurale
 -credite bancare
 -parteneriate
  DESCRIEREA PROIECTULUI
 OBIECTIVE:Obiectivul acestui proiect îl constitute reabilitarea și modernizarea grădiniței din satul Comlăușa și amenajarea unui teren de joacă.
REZULTATELE OBȚINUTE:
- Îmbunătățirea calității procesului de învățământ;
- Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor
- Asigurarea numărului de locuri necesar;
- Asigurarea unei educații individualizate care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil;
- Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă.
- Crearea unui mediu de joacă adecvat varstei preșcolarilor care, de asemeni, să le asigure siguranța și confortul necesar.
POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ:-locuitorii comunei
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
=>Realizarea studiului de fezabilitate
=>Elaborarea proiectului tehnic
=>Aprobarea începerii proiectului
=>Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
=>Contractarea proiectului
=>Organizarea licitațiilor
=>Monitorizare. evaluare, control
=>Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de finanțare
STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:
Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuție: NU
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUIProiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a raspuns că este importantă reabilitarea și modernizarea grădiniței din satul Comlăușa și amenajarea unui teren de joacă.
 
MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE
VALOAREA PROIECTULUI: 1800000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 50000 lei
SURSE POSIBILE DE FINANTARE:
OBIECTIVE:
- Fluidizarea traficului rutier
- Creearea unor condiţii optime pentru traficul rutier şi pietonal
- Dezvoltarea din punct de vedere economic şi social a zonei cu care face legătura 
- Urbanizarea zonelor ce sunt traversate de acest tronson de drum
- Atragerea investiţiilor către zona de legatură
- Accesul mai facil la utilităţi, educaţie, cultură, sănătate
- Creşterea interesului turiştilor şi investitorilor pentru zonele limitrofe
- Facilitarea legăturilor şi cu alte zone de interes
REZULTATELE OBTINUTE:
POTENŢIALII BENEFICTARI AI PROIECTULUI / GRUPUL ŢINTA:
Cetăţenii au mai greu acces la infrastructura comunei, la educaţie, la cultură, la sănătate. O modernizare a acestui tronson de drum ar creea condiţii optime pentru accesul cetăţenilor din zonele limitrofe la facilităţile mai sus amintite. Deasemenea, modernizarea acestui tronson de drum ar duce la creearea climatului favorabil investitorilor şi, implicit, investiţiilor, atrăgând dupa sine dezvoltarea economico - sociala a zonei şi crearea de locuri de muncă. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este foarte importantă modernizarea drumurilor comunale.
 
REALIZAREA ALEILOR PIETONALE
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor economici la infrastructura de bază conform normelor europene.
REZULTATELE OBTINUTE:
Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
BENEFICIARI
locuitorii comunei BATARCI;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier
- turişti.
JUSTIFICAREA NECESITAT1I IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea aleilor pietonale.
 
MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER
OBIECTIVE:
Obiectivul acestui proiect este modernizarea sistemului rutier datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumurilor comunale şi a străzilor privind semnalizarea rutieră.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
ReaIizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă modernizarea sistemului rutier.
 
CONSTRUCŢIE POD
OBIECTIVE:
Construcţia podului peste râul Lopatna va îmbunătăţi legăturile rutiere cu comunele învecinate şi cu satele componente. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii care tranzitează comuna.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea podului.
 
REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂTARCI
VALOAREA PROIECTULUI 2.300.000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE 180.000 lei
OBIECTIVE:
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Realizarea reţelei de alimentare cu apă creste gradul de dezvoltare locală, atrage atenţia investitorilor care işi propun să investească în zonă, creează implicit locuri de muncă. Alimentarea cu apă potabila din sistemul centralizat scade riscul de îmbolnăvire al populaţiei, calitatea apei fiind permanet verificată.
Protecţia mediului înconjurător este un alt aspect ce nu trebuie neglijat, iar alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat contribuie din plin la acest aspect.
Scade numărul tinerilor ce intenţionează să migreze, este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns ca este importantă extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna BĂTARCI.
 
REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE
VALOAREA PROIECTULUI: 3,473,000 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 40,000 lei
OBIECTIVE:
Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice zonei astfel:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea construcţiilor;
- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora generând venituri suplimenlare la bugetul local.
REZULTATELE OBŢINUTE:
-accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
-scăderea factorului de poluare;
-reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundaţiile.
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea reţelei de canalizare.
 
REALIZAREA STAŢIEI DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR REZIDUALE
VALOAREA PROIECTULUI: 520,320 euro
CHELTUIELI EFECTUATE: 5000 lei
OBIECTIVE:
protejarea mediului înconjurător
protejarea sistemului de canalizare
scăderea costurilor de întreţinere
atragerea investitorilor
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Existenţa unui sistem centralizat de colectare a apelor reziduale necesită existenţa unei staţii de epurare adecvate care să asigure atât protecţia mediului înconjurator. cât şi sănătatea. Staţia de epurare conduce către o mai bună administrare a sistemului de canalizare, dar şi către reducerea costurilor. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale a comunei BĂTARCI.

06 June 2018
Infrastructura

Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale
Obiective specifice
Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale este reglementat prin Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale şi asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor reziduale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii deservite.
Înfiinţarea, organizarea şi funcţonarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, de către autoritaţile administraţiei publice locale, în general şi de către Consiliul Local BĂTARCI, în special, trebuie să asigure atingerea obiectivelor specifice legate de asigurarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei.
În acest scop, la realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale oraşeneşti, autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa ţină seama de noile reglementări adoptate la nivel naţional în vederea respectării standardelor de calitate a apei potabile (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor reziduale, cu modificările şi completările ulterioare).
 
Responsabilităţile autorităţilor locale în procesul gestionării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
Atât autorităţile administraţiei publice care exercită competenţe legate de crearea cadrului necesar pentru funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, căt şi operatorii care exploatează sistemele aferente acestora trebuie să asigure atingerea standardelor de calitate ale apei potabile astfel încât sănătatea utilizatorilor deservişi să fie protejată de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman.
În acest context, autorităţile administraţiei publice locale şi în cazul de faţă, Consiliul Local BĂTARCI, trebuie să aibă în vedere faptul că asigurarea cerinţelor de calitate a apei destinate consumului uman presupune:
• implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile la nivel naţional;
• implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
• reabilitarea reţelelor de transport şi de distribuţie a apei potabile; înlocuirea instalaţiilor interioare la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.
Costurile înlocuirii instalaţiilor interioare trebuie acoperite de către proprietari, ceea ce implică un cost suplimentar. Pentru îndeplinirea în timp a acestor înlocuiri, trebuie introduse stimulente pentru proprietari.
O problemă importantă din zona serviciului de alimentare cu apă şi canalizare consta în construirea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi evacuare (reţele de canalizare, colectoare, staţii de epurare a apelor reziduale, staţii de pompare ş.a.) pentru a se atinge conformitatea tehnică cu acquis-ul comunitar privind epurarea apei reziduale. În acelaşi timp, constrângerile importante sunt direct legate de finanţarea insuficientă în raport cu necesarul mare de investiţii identificat.
Costuri foarte mari sunt generate de necesitatea de a:
- extinde sistemele de alimentare cu apă;
- extinde/înfiinţa sistemele de canalizare şi epurare a apelor reziduale.
Întrucât investiţiile ce trebuie realizate în acest domeniu se vor reflecta într-o creştere a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, este necesar sa se ia în calcul faptul că BĂTARCI potabila nu poate fi privita pur şi simplu ca o marfă, ci ca o componentă vitală a necesităţilor umane. În acest context, măririle de tarif pentru acest serviciu trebuie limitate la nivelul suportabilităţii populaţiei dar, în acelaşi timp, trebuie să stimuleze economia şi reducerea consumului.
 
Infrastuctura de apă potabilă şi apă uzată din comuna BĂTARCI
Definirea în cadrul strategiei locale a comunei BĂTARCI privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, a obiectivelor specifice domeniului infrastucturii de apă potabilă şi apă uzată, presupune o dubla raportare atăt la obiectivele stabilite la nivel naţional, cât şi la situaţia existentă.
În prezent în comuna Bătarci nu există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. 
 
Serviciul de salubrizare a localitatilor
Obiective specifice
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi stabileşte obiectivele specifice organizării şi funcţionării serviciului de salubrizare a localităţilor prin referire la Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin HG nr. 1470/2004, cu rnodificările şi completările ulterioare.
Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor, prevăd urmatoarele obiective strategice:
a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;
b) constientizarea factorilor implicati;
c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate;
d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare;
f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele europene şi naţionale;
g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deşeurilor conforme cu cerinţele europene şi naţionale.
În contextul implementării, la nivel naţional, unui sistem de management integrat al deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale contribuie la atingerea obiectivelor strategice propuse de documentele menţionate anterior, prin asigurarea respectării următoarelor principii la organizarea serviciilor de salubrizare, precum şi pe parcursul funcţionării acestora:
• protecţia sănătăţii populaţiei;
• responsabilitatea faţă de cetăţeni;
• conservarea şi protecţia mediului;
• asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
• dezvoltarea durabilă.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, acesta se desfăşoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi presupune în principal activităţi legate de gestionarea deşeurilor.
În ceea ce priveşte salubrizarea localităţii, elaborarea Strategiei locale a comunei BĂTARCI privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice se axează pe atingerea urmatoarelor obiective:
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din comună;
• susţinerea dezvoltării economico - sociale a comunei;
 
Serviciul de transport public local
Objective specifice
Prin Legea - cadru a descentralizarii, autoritatile administratiei publice locale au dobandit competence exclusive in ceea ce priveste furnizarea catre populatie a serviciilor de transport public local. Avand in vedere dispozitiile legii mentionate, precum si strategia elaborata la nivel national in vederea accelerarii dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, autoritatile administratiei publice centrale au contribuit la crearea unui cadru specific de organizare si functionare a serviciului de transport public local prin adoptarea Legii nr. 92/2007.
In acest context Strategia nationals privind accelerarea dezvOLTarii serviciilor comunitare de utilitafi publice stabile?te ca objective de referinta la nivel central: diseminarea exemplelor pozitive a companiilor ce opereaza in alte orase, a profesionistilor ce lucreaza in municipalitati, a noilor autoritati de transport stabilite in oras si a operatorilor de transport public; constatarea necesitatilor de instruire si stabilirea si desfasurarea cursurilor corespunzatoare.
 
Responsabilitatile autoritatilor locale in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de transport public
Consiliul Local Batarci, in calitate de autoritate a administratiei publice locale careia ii revin competente in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de transport public in comun, urmareste ca prin implementarea prezentei strategii locale sa asigure atingerea urmatoarelor obiective in domeniul transportului:
• crearea unui compartiment de specialitate pentru transportul public local, cu sau fara personalitate juridica;
• asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de transport public local din comuna Batarci;
• asigurarea transparentei in ceea ce priveste derularea procedurilor de achizitie publica;
• informarea populatiei din comuna cu privire la dezvoltarea durabila a serviciului de transport public local;
• acordarea unor facilitati de transport anumitor categorii de persoane;
• corelarea mijioacelor de transport de persoane cu fluxurile de calatori existente.
Atingerea obiectivelor mentionate contribuie la indeplinirea cerintelor utilizatorilor acestui serviciu si asigura caracterul suportabil al acestuia pentru platitorii de taxe.
 
Situatia existenta privind transportul public in comuna Batarci:
Datorita lipsei de fonduri, localitatea Batarci intampina dificultati in intretinerea atat a drumurilor publice, cat si a sistemului de transport public.
 
In perioada 2007 - 2013 cele mai importante aspecte ce trebuie Iuate in considerare sunt urmatoarele:
a) transportul public trebuie sa fie perceput de catre publicul larg ca fund un mijloc de transport: suportabil, confortabil si avantajos; pentru ca aceasta cerinta sa fie atinsa, sunt necesare investitii periodice in mijloacele de transport si infrastructure aferenta. In acelasi timp, sunt necesare scheme de imbunatatire a managementului traficului care sa acorde prioritate transportului public.
b) exista o nevoie urgenta de reevaluare a retelei stradale ce este folosita de transportul public si a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va necesita o analiza pentru a determina daca reteaua actuala poate fi optimizata si daca indeplineste necesitatile pasagerilor existenti si potentiali
c) considerand succesul relativ al microbuzului ca o forma de transport atractiva, vor fi luati in calcul operatorii privati de microbuze care vor continua sa opereze. Pentru a evita dublarea rutelor, se va asigura ca exista concurenta pentru rute si nu competitie pe cfilatori transporta|i pe aceeasi ruta.
Este necesar un pachet important de masuri de investitii pentru a facilita revenirea sectorului la un nivel sustinut. Programele de investitii realiste si suportabile trebuie pregatite pentru a acoperi necesitatile transportului public din localitatea noastra.
Aceste programe trebuie sa aiba in vedere corelarea retelelor de transport public local cu celelalte servicii de transport public judetean, regional si national, prin coordonarea graficelor de circulatie / operare ale operatorilor acestora.
Participarea sectorului privat trebuie luata in considerare, in special acolo unde fondurile locale sunt reduse. In acest scop, va fi evaluata posibilitatea de a introduce scheme de tip PPP pentru gestiunea serviciului si finantarea infrastructurii aferente acestuia.
 
Reteaua de drumuri: Batarci
-drum asfaltat: 5 km
-drum pietruit: 24 km
Comldusa
Sirlau Tamaseni
-drum asfaltat: 3 km -drum pietruit: 7 km
-drum asfaltat - pietruit: 6 km
-drum asfaltat: 3 km -drum pietruit: 2 km In comuna Batarci existd firme particulare care au ca domeniu de activitate transportul de persoane. Nu exista amenajata nicio statie de calatori.
Modernizarea drumurilor comunale, constructia unui pod, realizarea aleilor pietonale si modernizarea sistemului rutier fac parte din proiectele prioritare ale comunei BATARCI in perioada 2007 - 2013 si sunt incluse in Starategia de Dezvolatre Locala pentru perioada 2007 - 2013.
Referitor la transportul in comun Consiliul Local Batarci isi propune sa amenajeze 8 statiile de calatori (4 Batarci, 2 Comlausa, 2 Tamaseni).
 
Serviciul de iluminat public
Obiective specifice
Serviciul de iluminat public intra in sfera serviciilor comunitare de utilitati publice pentru care autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa elaboreze strategii locale conforme necesitatilor identificate la nivelul comunitatilor reprezentate. Cadrul juridic privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public in comune, este stabilit prin Legea nr. 230/2006 care reglementeaza obtinerea unui serviciu de iluminat public unitar, modern si eficient in conformitate cu directivele Uniunii Europene.
 
Responsabilitatile autoritatilor locale in ceea ce priveste organizarea si functionarea serviciului de iluminat public
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 230/2006, la elaborarea strategiilor locale privind serviciile comunitare de utilitate publica, in special serviciul de iluminat public, autoritatile administratiei publice locale in general si Consiliul Local Batarci, in special, trebuie sa urmareasca cu prioritate urmatoarele obiective:
- asigurarea accesului nediscriminatoriu si al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public;
- orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari prin promovarea metodelor moderne de management si mecanismelor specifice economiei de piata cu atragerea capitalului privat in investitii reprezentand modernizari si extinderi ale sistemului de iluminat public;
- promovarea formelor de gestiune delegate;
- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale s,i formarii profesionale continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor;
- asigurarea la nivelul localitatilor a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute in normele in vigoare, compatibil cu directivele UE;
- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental §i ornamental - festiv, adecvat punerii in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime prin reducerea consumurilor specifice ca urmare a utilizarii unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care sa asigure un iluminat public de calitate si performant.
 
Sistemul de iluminat public existent in cum una Batarci
In vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al populatiei din comuna Batarci la un serviciu de iluminat public care sa respecte standardele de calitate stabilite la nivel national, in perioada 2007 - 2013, Consiliul Local Batarci si-a propus ca obiectiv lucrari de modernizare a retelei de iluminat public in comuna, prin inlocuirea lampilor cu vapori de mercur cu lampi cu vapori de sodiu.
In prezent serviciul de iluminat public este asigurat in toata comuna. Pe DJ 109 M pe o distanfa de 8 km iluminatul public este realizat cu corpuri cu vapori de sodiu conform normelor UE, de 70 W, iar in rest cu lampi cu vapori de mercur de 160 W.
In acest sens in cadrul Consiliului Local Batarci:
- se vor adopta hotarari referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere si modemizare a sistemelor de iluminat existente si a programelor de infiintare a noii retele de iluminat public. Totodata se vor coordona proiectarea si executia lucrarilor tehnico - economice studiile de fezabilitate in care se vor identifica sursele de finantare a investitiilor precum si solutia optima din punct de vedere tehnico - economic;
- se vor aproba indicatorii de performanta in baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini - cadru, care au caracter minimal si trebuie sa cuprinda:
- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
- indicatorii de performanta;
- conditii tehnice;
- infrastructura aferenta;
- raporturile operator - utilizator.

06 June 2018